ПРВИТЕ ECOMMERCE AWARDS - ИЗБОР НА НАЈДОБРИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА Е-ТРГОВИЈА!

Се бираат најдобрите во македонската
е-трговија и потребен е твојот ГЛАС

Гласај
Апликации до 12.01
ОБЈАВУВАЊЕ НА НОМИНИРАНИ 21.01
Гласање од публика од 21.01 до 10.02
ПРОГЛАСУВaЊЕ март